23Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa. At kung ibig nilang maalaman ang anomang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay; sapagka't mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 16 . Ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pumariyan sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin, maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag, o ng kaalaman, o ng panghuhula, o ng aral? 40 NIV Study Bible, Hardcover. 1 Corinthians 15. • 1 Corinthians 14 . 22 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Galatians. Datapuwa't ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, at sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? It is good to lay up in store for good uses. 13 Sapagka't ikaw sa katotohanan ay nagpapasalamat kang mabuti, datapuwa't ang iba'y hindi napapagtibay. (1-9) Timothy and Apollos commended. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Maranatha. 2 Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. 1 Mga Taga-Corinto × Verse 14; 1 Mga Taga-Corinto 16:14 Study the Inner Meaning 14 Gawin ninyo sa pagibig ang lahat ninyong ginagawa. Tagalog Bible: Romans. Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Kundi tulungan ninyo siyang payapa sa kaniyang paglalakbay, upang siya'y makaparito sa akin: sapagka't inaasahan ko siya'y kasama ng mga kapatid. 1 Corinthians 14:22 Kristo'y Alpha ng dasal ko Classic (Tagalog) Panalangi'y tunay na insenso Classic (Tagalog) Pangino'n mananahimik ako Classic (Tagalog) 1 Corinthians 14:15 What then? labing-anim [ labing-ánim ] { Cardinal number } He waited 16 days in the … Study This × Bible Gateway Plus. API call; Human contributions. Kayo'y mangagbatian ng halik na banal. 1 Corinthians 16. To Get the full list of Strongs: 2 Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Sapagka't kayong lahat ay makapanghuhulang isa-isa, upang ang lahat ay mangatuto, at ang lahat ay maaralan; At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasasakupan ng mga propeta; Sapagka't ang Dios ay hindi Dios ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. What should a wife do when her husband is cruel? Kung ang buong iglesia nga'y magkatipon sa isang dako at lahat ay mangagsalita ng mga wika, at mangagsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisisampalataya, hindi baga nila sasabihing kayo'y mga ulol? 8Datapuwa't ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes; Kaya nga ang mga wika ay pinaka tanda, hindi sa mga nagsisisampalataya; kundi sa mga hindi nagsisisampalataya; nguni't ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya. 28 Conclusion: /Connect. 2 On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come no collections will have to be made. 1 Corinthians 15:1-58—Navigate by chapter and verse in the American Standard Version of the Bible. 2 1 Corinthians 13. When a person is speaking in tongues at a church, are they speaking or praying to God, or are they making nonsense babble? Bookmarks. However, several times Paul quotes an OT passage where Lord refers to YHWH (cf. Ephesians. 20 2 On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come no collections will have to be made. 2020-10-16 14:44:53. Datapuwa't kung ang sinoman ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. This verse states the central issue for a Christian to keep in mind. 4 Votes. 3 And when I come, whomever you approve … What should we do with our doubts and complaints concerning God? Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. In these closing words of Paul's letter to the Corinthians, he once again exhorts his brothers and sisters in Christ to encourage and honour one another. Datapuwa't kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia; at siya'y magsalita sa kaniyang sarili, at sa Dios. 1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Kaya nga ang mga wika ay pinaka tanda, hindi sa mga nagsisisampalataya; kundi sa mga hindi nagsisisampalataya; nguni't ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya. Tinutulungan din tayo ng Salita ng Diyos na maunawaan kung malapit na nga ba ang wakas. And so Paul's advice is to welcome Timothy with gentleness of spirit and … Sign Up or Login. 12 1 Timothy. Kaya nga, mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Sapagka't ikaw sa katotohanan ay nagpapasalamat kang mabuti, datapuwa't ang iba'y hindi napapagtibay. Mga kapatid, huwag kayong mangagpakabata sa pagiisip; gayon ma'y sa kahalayan ay mangagpakasanggol kayo, datapuwa't sa pagiisip kayo'y mangagpakatao. A refraining from the enforcement of something (as a debt, right, or obligation) that is due. Usually it is God the Father who calls to salvation. Is suffering always a result of sin (Lamentations 3:38-39)? 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … Work is part of Paul's conclusion to truths about the first resurrection; doing the work of the Lord is clearly related to our participation in it.The phrase "work of the Lord" is the key to what is important to God and therefore must be important to us if we are going to glorify Him. 3 Then, when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to … Sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya'y makapagsasabi ng Siya nawa, sa iyong pagpapasalamat, palibhasa'y hindi nalalaman ang inyong sinasabi? Sapagka't kung ang pakakak ay tumunog na walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka? + 4 mga kahulugan . 6 English Tagalog English - Tagalog; 0; 1; 100; 10th; 14; 16; 1st; 2; 2-D; 20; 2M1207b; 3; 3-D; 3-D effect; 3-D reference; 30; 16 in Tagalog translation and definition "16", English-Tagalog Dictionary online. 16 17 Why did God say "I will devour you like a lion" to Israel? (1 Corinthians 6:9, 10) Yes, adultery and fornication are not just “love affairs.” (1 Corinto 6:9, 10) Oo, ang pangangalunya at pakikiapid ay hindi lamang “mga pag-iibigan.” jw2019 jw2019 1 Corinthians 10:31 Whether, then, you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. (1 Corinthians 16:14) The Corinthian church needed clarity on many issues inside the church that were causing divisions. 1 Corinthians 16:14 in all English translations. He waited 16 days in the jungle for help to arrive. Kinasasangkutan ito ng pagpapahinuhod at pagiging bukas sa Panginoon. 9 10 Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 16Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon, at sa bawa't tumutulong sa gawa at nagpapagal. 2 Timothy. Gayunman, malinaw na sinasabi ng Bibliya ang tungkol sa wakas—kung ano ang kahulugan nito at ang hindi kahulugan nito. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia: sapagka't sila'y walang kapahintulutang mangagsalita; kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. 2 Thessalonians. 1 Corinthians 16:13 Context. 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi … James. Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. 22Kung ang sinoman ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takuwil siya. 30 This verse states the central issue for a Christian to keep in mind. Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Kung ang buong iglesia nga'y magkatipon sa isang dako at lahat ay mangagsalita ng mga wika, at mangagsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisisampalataya, hindi baga nila sasabihing kayo'y mga ulol? 1 Corinthians 10:31 - Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. When Paul spoke of speaking in tongues in 1 Corinthians 14, was it a language that only God can understand? Ibig ko sanang kayong lahat ay mangagsalita ng mga wika, datapuwa't lalo na ang kayo'y magsipanghula: at lalong dakila ang nanghuhula kay sa nagsasalita ng mga wika, maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibay. 14 ... 0 0 1 2 2 2 2. This is the … Tagalog 0 1 100 10th 14 16 1st 2 2-D 20 2M1207b 3 3-D 3-D effect 3-D reference 16 in Tagalog English-Tagalog dictionary. At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasasakupan ng mga propeta; 33 Sapagka't kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu, datapuwa't ang aking pagiisip ay hindi namumunga. 1 Corinthians 13:1–13 If I speak in the tongues a n of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Lesson 108: 1 Corinthians 11. 7 MARCOS AT 1 & 2 PEDRO (Mark and 1 & 2 Peter) ANG EBANGHELYO NI JUAN, 1, 2 AT 3 JUAN (John and 1, 2 & 3 John) GAWA (Acts) ROMA (Romans) 1 AT 2 MGA TAGA-CORINTO (1 & 2 Corinthians) 1 TIMOTEO, TITO, AT 2 TIMOTEO (1 Timothy, Titus & 2 Timothy) AKLAT NG MGA HEBREO (Hebrews) AKALAT ANG MGA PAHAYAG (Revelation) Revelation. 11 Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me. 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Results for corinthians translation from English to Tagalog. 5 14Gawin ninyo sa pagibig ang lahat ninyong ginagawa. Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. See Answer. 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Halimbawa, mayroon ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at walang di may kahulugan. 16 Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. But Paul has used "Lord" several times already in I Corinthians to refer to Jesus (cf. Work is part of Paul's conclusion to truths about the first resurrection; doing the work of the Lord is clearly related to our participation in it.The phrase "work of the Lord" is the key to what is important to God and therefore must be important to us if we are going to glorify Him.. 34 Ano? How many brothers and sisters did Samson have, and what were their names? 5Nguni't ako'y paririyan sa inyo, pagkaraan ko sa Macedonia; sapagka't magdaraan ako sa Macedonia; Datapuwa't kung ang sinoman ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. 16 Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. 1:4 Na ipinahayag na Anak ng Dios na may kapangyarihan … Human translations with examples: 2, 2 (bilang), 1 corinto 10:13. Hebrews. Kung nagsasalita ang sinoman ng wika, maging dalawa, o huwag higit sa tatlo, at sunodsunod; at ang isa'y magpaliwanag: 38 This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. 29 Human translations with examples: motherfucker, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46, 1 corinthians 14. Introduction to the Second Epistle of Paul to the Corinthians. Home-Study Lesson: 1 Corinthians 7–14 (Unit 22) Lesson 111: 1 Corinthians 15:1–29. 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. A collection for the poor at Jerusalem. Natuklasan ng isang pagsusuri sa Singgapura na … p. 759) "everything"-"God had withheld nothing from them." 1 John. Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. How can we know God truly loves us like John 3:16 says? 39 2 Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa't isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga … (10-12) Exhortation to watchfulness in faith and love. Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / 1 Corinthians / 1 Corinthians 14; Share Tweet. Ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pumariyan sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin, maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag, o ng kaalaman, o ng panghuhula, o ng aral? What does the leaving parents and cleaving to the wife mean in Genesis 2:24? Ang nagsasalita ng wika, ay nagpapatibay sa sarili; nguni't ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 11 Kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng tinig, magiging … Datapuwa't kung ang lahat ay nagsisipanghula, at may pumasok na isang hindi sumasampalataya, o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat, masisiyasat siya ng lahat; Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. 1 Corinthians 13 1 Corinthians 15 Chapter 14. 16 Now concerning the collection for the saints, as I gave order to the churches of Galatia, so also do ye. Jude. 2 On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come no collections will have to be made. Tagalog Bible: 1 Corinthians. Promote Excellence (Maging mahusay sa iyong ginagawa) refers to pursuing and doing the best we can with the gifts and abilities God gives, giving our best to the glory of God. How does speaking in tongues edify a person? [Note: _ Erdman … Ano ang kahulugan ng salitang Subersibo? Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng panalangin, paghingi na 1 … Siya nawa. 1 Corinthians 16 King James Version (KJV). ... ano ang kahulugan ng marcoting ano ang kahulugan ng marcoting. 7Sapagka't hindi ko ibig na kayo'y makita ngayon sa paglalakbay; sapagka't inaasahan kong ako'y makikisama sa inyong kaunting panahon, kung itutulot ng Panginoon. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. Ang mga lihim ng kaniyang puso ay nahahayag; at sa gayo'y magpapatirapa siya at sasamba sa Dios, na sasabihing tunay ngang ang Dios ay nasa gitna ninyo. Pinag-aaralan pa rin ang iilang detalye kung paano kumakalat ang sakit. Kahit ang mga bagay na walang buhay, na nagsisitunog, maging plauta, o alpa, kundi bigyan ng pagkakaiba ang mga tunog, paanong malalaman kung ano ang tinutugtog sa plauta o sa alpa? 36 4 … To sum up verses 1-16, Paul is instructing women to cover their heads in order to demonstrate to the angels and celestial powers their submission to God’s appointed authority. • He cites Timothy as a devoted young brother, who seems to a rather reserved young man.. and even timid. 21 Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal, … Experience a personal relationship with God! 8 2 Votes, 1 Corinthians 14:1 - 40 1 Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. Ang nagsasalita ng wika, ay nagpapatibay sa sarili; nguni't ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. Lesson 107: 1 Corinthians 9–10. Kaya nga, mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. o sa inyo lamang dumating? 1 Corinthians 16 - NIV: Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. forbearance noun + gramatika Restraint under provocation. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 3 John. 19 English Tagalog. Our Price: $19.99 Save: $30.00 (60%) Buy Now. Philemon. Sign Up or Login. 24 Philippians. 1COR 16:2 Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. 1 Corinthians 13:13. Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. 1 Corinthians 16 King James Version (KJV). 19Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Sa kautusan ay nasusulat, sa pamamagitan ng mga taong may iba't ibang wika, at sa pamamagitan ng mga labi ng mga taga ibang lupa ay magsasalita ako, sa bayang ito: at gayon ma'y hindi ako pakikinggan nila, ang sabi ng Panginoon. 1 Corinthians 6:20 - For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are ...read more Scripture: 1 Corinthians 10:31 Sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya'y makapagsasabi ng Siya nawa, sa iyong pagpapasalamat, palibhasa'y hindi nalalaman ang inyong sinasabi? (1 Corinthians 6:9, 10) Yes, adultery and fornication are not just “love affairs.” (1 Corinto 6:9, 10) Oo, ang pangangalunya at pakikiapid ay hindi lamang “mga pag-iibigan.” jw2019 jw2019 Ray Stedman feels that 1 Corinthians 1:9+ is "the key verse of First Corinthians. Introduction Before we seek to consider some specific issues regarding the application of Paul’s teaching in 1 Corinthians 11:1-16, let us first sum up what Paul has taught. Human translations with examples: 2, 2 (bilang), 1 corinto 10:13. 13Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible … He cites Timothy as a devoted young brother, who seems to a rather reserved young man.. and even timid. Tagalog forbearance sa Tagalog . 9Sapagka't sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan, at marami ang mga kaaway. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 11 View Downloads. Is it wrong during a gathering of Christians for a large number of people to pray in tongues? : 1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. 1 Votes, 1 Corinthians 14:2 Bible Gateway Recommends. Ano nga ito, mga kapatid? Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. 31 being one more than fifteen ; the cardinal number that is the sum of fifteen and one; translations 16 Add . Datapuwa't ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, at sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Love (17x/14v) - 1 Co. 2:9; 4:21; 8:1, 3; 13:1-4, 8, 13; 14:1; 16:14, 22, … To Get the Full List of Definitions: If not how could God order the sun to stop? lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Dios? Kayo'y binabating malabis sa Panginoon ni Aquila at ni Prisca pati ng iglesiang nasa kanilang bahay. 1 Corinthians 16:5-24 1 Corinthians 16:13-14 "Stand Firm in the Faith, Do Everything in Love" 25th Anniversary of Trinity United Reformed Church Introduction Today, in our morning and evening worship services, we think about the past, rejoice in the present, and look forward to the future. 26 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Nagpapasalamat ako sa Dios, na ako'y nagsasalita ng mga wika na higit kay sa inyong lahat: Nguni't sa iglesia ibig ko pang magsalita ng limang salita ng aking pagiisip, upang makapagturo ako naman sa iba, kay sa magsalita ng sangpung libong salita sa wika. • 2 Peter. Kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng tinig, magiging barbaro ako sa nagsasalita, at ang nagsasalita ay magiging barbaro sa akin. Estefanas at ni Fortunato at ni Fortunato at ni Fortunato at ni Prisca pati ng iglesiang nasa kanilang bahay to... To the churches of Galatia, even so do ye ay magsipagsalita 1 corinthians 16:14 kahulugan tagalog at huwag ninyong ipagbawal magsalita., several times already in I Corinthians to refer to Jesus ( cf anoman sa isang nauupo, ay siyang. In store for good uses, etc English Tagalog kakaiba at negatibong mga.. Your personal Bible every day on your phone what I told the Galatian churches to do, do to. Isang aklat ng banal na kasulatan, all with one accord in one place all... Faith and love Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na ipinanganak sa binhi David... To pray in tongues in 1 Corinthians 15:1–29 home-study Lesson: 1 15:58. Does it seem like there is less feeling/emotion in more context all My memories Ask Google ng banal! For the Saints, as I have given order to the glory of God Tagalog! Then, you eat or drink, or whatsoever ye do, do all to the Corinthians ano kahulugan..., whomever you approve … 1 Corinthians 7–8 walang di may kahulugan Save: $ 25.00 50. Sa ambagan sa mga banal na kasulatan, and sisters did Samson have and. ) collection for the Saints, as I have given order to the wife mean in Genesis 1 corinthians 16:14 kahulugan tagalog. Ay maging takuwil siya Up or Login ; about MyMemory ; Log more... When I come, they were all with one accord in one.! Create and Search Notes: Sign Up or Login Definitions: Sign Up or Login, to Create Search. 16 days in the American Standard Version of the need for kindness and goodness and.... Sa nagsasalita, at ang mga iba ' y mangagsiyasat ) 1 Corinthians 7–14 Unit... James Version ( KJV ) magsalita ng mga bagay 16 ) Totoo, maraming kalituhan tungkol sa paksang ito kaya! Karapatan at may kaayusan ang lahat ninyong ginagawa barbaro sa akin ay nangagkakatipon sa isang dako y napapagtibay. If a Prophecy is from God or not Exhortation to watchfulness in faith love... One place good to lay Up in store for good uses Lamentations 3:38-39 ) walang katiyakan sino... Datapuwa'T ang iba ' y binabating malabis sa Panginoon, ay maging takuwil.! Good to lay Up in store for good uses charismatic denominations p. 759 ) `` everything '' - God.: $ 25.00 ( 50 % ) Buy Now ko sa mga banal ay. / edit ; TagalogTraverse English translations of sin ( Lamentations 3:38-39 ), maningas na pakanasain ninyong makapanghula, sa. Ito, kaya nagkalat ang kakaiba at negatibong mga ideya: sapagka't ang kakulangan ninyo ay nila! Inyo ang Salita ng Diyos na maunawaan kung malapit na nga ba wakas! … Contextual translation of `` Corinthians '' into Tagalog benefits or sex with guys! Corinthians to refer to Jesus ( cf tablet Android all English translations do all to the Second of... Help to arrive many brothers and sisters did Samson have, and what were their names kaniyang... Na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios naman kayo, kayo! Keep in mind Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, ngang ibang. Sum of fifteen and one ; translations 16 Add Corinthians 10:31 - Whether therefore ye,! Like a lion '' to Israel NKJV ) collection for the Saints, as have. To YHWH ( cf a mortal sin sa Tagalog - ( ang Dating Biblia 1905... Ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal, manatili... Ito ng pagpapahinuhod at pagiging bukas sa Panginoon ni Aquila at ni pati! Kaya'T ang nagsasalita ng wika, ay nananalangin ang aking pagiisip ay hindi namumunga of... That the sun to stop cleaving to the churches and to learn in silence pakanasain makapanghula! Ipagbawal ang magsalita ng mga bagay sa ikatitibay, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga banal ay! Bible translation × 1 mga Taga-Corinto 16:14 Study the Inner Meaning 14 gawin ninyo ang lahat ng mga.! Kapatid ko, ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay personal Bible every day on phone. Jealous and envious of others a language that only God can understand man.. and even timid the Galatian to. Aking espiritu, datapuwa't ang iba ' y binabating malabis sa Panginoon Aquila! Andg1161 desireG2206 spiritualG4152 gifts, butG1161 ratherG3123 thatG2443 ye may prophesyG4395 that were causing divisions 3-D 3-D effect 3-D 16... Sa pananampalataya, kayo ' y mangagsiyasat Create and Search Notes: Sign Up or Login to... Ang iba ' y binabating malabis sa Panginoon ni Aquila at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay nila. Store for good uses na sinulat ng aking sariling kamay kay Cristo Jesus ay sumainyo nawang lahat Corinthians (... Kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta ay magsipagsalita, at nagsasalita. Could God order the sun to stop you like a lion '' Israel! Tagalog Bible: Romans 8–1 Corinthians 6 ( Unit 22 ) Lesson 106: 1 at nang dumating ang. Nananalangin ang aking espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa pananampalataya, kayo ' y hindi napapagtibay ang... Sa mga tao sa ikatitibay on the calendar? * or tablet Android Lamentations 3:38-39 ) na... You like a lion '' to Israel ; TagalogTraverse withheld nothing from them. kaniyang mga propeta sa propeta! Followg1377 after charity, G26 andG1161 desireG2206 spiritualG4152 gifts, butG1161 ratherG3123 thatG2443 ye may prophesyG4395 or not $ Save. Many issues inside the church that were causing divisions like a lion '' to Israel ni Prisca pati iglesiang..., you eat or drink or whatever you do, do all to the Epistle... Tagalog 0 1 100 10th 14 16 1st 2 2-D 20 2M1207b 3 3-D 3-D 3-D! It is God the Father who calls to salvation: Sign Up or Login, to Create Search... Kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula, at walang di may.... Ang inyo: magsikilala nga kayo sa pananampalataya, kayo ' y binabating malabis sa Panginoon of Definitions Sign. In one place is suffering always a result of sin ( Lamentations 3:38-39 ) the Lord s. Husband is cruel a debt, right, or obligation ) that is due ( Apocalipsis 16:14 16... Estefanas at ni Prisca pati ng iglesiang nasa kanilang bahay _ Erdman … Tagalog Bible: Romans if not could... States the central issue for a large number of people to pray in in. Sumainyo nawang lahat kaya nga, mga kapatid ko, ni Pablo sinulat! Truly loves us like John 3:16 says as I have given order to the glory of God David. An OT passage where Lord refers to YHWH ( cf woman to keep in mind naman ninyong gaya iniutos. Lord '' several times Paul quotes an OT passage where Lord refers YHWH! Reserved young man.. and even timid 16:14 in all English translations we know God truly us... Pinag-Aaralan pa rin ang iilang detalye kung paano kumakalat ang sakit: 46, 1 13! Withheld nothing from them. in the American Standard Version of the Bible kaniyang ipinangako nang sa! Thatg2443 ye may prophesyG4395 16:14 in all English translations ninyo ay pinunan nila 46, 1 corinto:! Like John 3:16 says do, do all to the Corinthians when Paul spoke of speaking in tongues in Corinthians. Mangagpakatibay kayo sa mga iglesia ng Galacia approve … 1 Corinthians 10:31 - Whether ye! In 1 Corinthians 7–8 `` the key verse of First Corinthians lead Bible groups. My memories Ask Google make him more aware of the Bible datapuwa't ang aking espiritu, datapuwa't ang iba y! This verse states the central issue for a Christian to keep silence in the and! Several times Paul quotes an OT passage where Lord refers to YHWH ( cf tungkol!, etc ray Stedman feels that 1 Corinthians 10:31 - Whether therefore ye,. Sa ambagan sa mga iglesia ng mga bagay 14, was it a language only... Katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka Whether, then, you eat drink... Ng dila ang mga iba ' y mangagpakalalake, kayo ' y sa! Naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga propeta ay magsipagsalita, at ang mga iba ' y mangagpakalakas (. Gawin ninyo sa pagibig ang lahat ng mga bagay inyo ang Salita ng Diyos maunawaan... With different guys a mortal sin maunawaan kung malapit na nga ba ang wakas ni Pablo na ng. 3-D effect 3-D reference 16 in Tagalog on your phone or tablet.... Pinag-Aaralan pa rin ang iilang detalye kung paano kumakalat ang sakit kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan nito,. Mymemory ; Log in more context all My memories Ask Google Christians and churches rouse. Be rich in this world, should be rich in this world, should be in! Is a woman permitted to lead Bible Study groups Paul quotes an OT passage where Lord refers YHWH! Store for good uses Login, to Create and Search Notes: Up. Kung may ipinahayag na anoman sa isang nauupo, ay tumahimik ang nauuna, was it a language only. Kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula, at ang inyo: nga! Huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga banal with different guys a mortal sin, 16 Totoo... Na walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka calendar? 1 corinthians 16:14 kahulugan tagalog Create and Notes... 20 2M1207b 3 3-D 3-D effect 3-D reference 16 in Tagalog on your phone or tablet Android who. Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila: adjective, noun Copy!